Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2013

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΩ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟ ΚΤΙΣΜΑ Η ΑΥΘΑΙΡΕΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4014/11Η σειρά των απαιτούμενων δικαιολογητικών είναι η ακόλουθη:

  1. Δικαιολογητικά για την εκπόνηση της μελέτης,

  1. Δικαιολογητικά για την κατασκευή της παροχής,
     Γ.   Δικαιολογητικά για την ηλεκτροδότηση (σύνδεση της εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης)
Α. Για την εκπόνηση της μελέτης, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι :

1. Αίτηση ηλεκτροδότησης (έντυπο ΔΕΔΔΗΕ)

2. Έγγραφο του ΤΕΕ  με τίτλο «Βεβαίωση για σύνδεση με δίκτυα κοινής ωφέλειας και για χορήγηση βεβαίωσης χώρου κύριας χρήσης (παρ. 10, άρθρο 24, του ν. 4014/11, όπως ισχύει)».

3.
 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου.
Εάν στο έγγραφο του ΤΕΕ αναφέρονται περισσότεροι του ενός ιδιοκτήτες, θα πρέπει ο ένας εξ αυτών να εξουσιοδοτηθεί από τους υπόλοιπους προκειμένου να υποβάλει στις Υπηρεσίες μας την προαναφερθείσα Υπεύθυνη Δήλωση.


Β. Για την κατασκευή της παροχής αυθαιρέτου και τη σύνδεσή του στο δίκτυο της ΔΕΗ απαιτείται η υπογραφή συμβολαίου σύνδεσης με το ΔΕΔΔΗΕ (Ν.2773/99 και 3426/05) καθώς και η πληρωμή της οικονομικής συμμετοχής στις δαπάνες ηλεκτροδότησης.


Γ. Για την ηλεκτροδότηση αυθαιρέτου (σύνδεση της εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης), τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι :

1. Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) από αδειούχο ηλεκτρολόγο (Ν.4483/65 και Ν.2302/95). μπορείτε να απευθυνθείτε στο 6947095879 για να αποκτήσετε το πιστοποιητικό ΔΕΗ-ΥΔΕ σε νέες πολύ χαμηλές τιμές από το  Τεχνικό Γραφείο Κ. Βάλβης
,Σημειώνουμε ότι, για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις δεν απαιτείται έγκριση της αρμόδιας ΔΟΥ.

2. Έγγραφο εκπροσώπησης μετρητή από Προμηθευτή ή αντίγραφο συμβολαίου προμήθειας Η/Ε (Ν.3426/05 και Κώδικας Προμήθειας Η/Ε Υπ. Απόφ. 4524/01).

3. Υπεύθυνη Δήλωση για τη χρέωση Δ.Τ. (Δημοτικών Τελών), Δ.Φ. (Δημοτικού Φόρου), Τ.Α.Π. (Τέλους Ακίνητης Περιουσίας) θεωρημένη από τον αρμόδιο Δήμο (Ν.25/75, Ν. 1080/80 και Ν.2130/93).

4. Στην περίπτωση τοποθέτησης ανελκυστήρα, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι :

4.1. Προσωρινή βεβαίωση καταχώρησης ή βεβαίωση – απόφαση καταχώρησης του ανελκυστήρα από την οικεία Περιφέρεια (ΚΥΑ Οικ.Φ.9.2/29362/1957/21.12.05).

4.2. Υπεύθυνη Δήλωση αδειούχου ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη ανελκυστήρων,
μπορείτε να απευθυνθείτε στο 6947095879 για να αποκτήσετε το πιστοποιητικό την  Υπεύθυνη Δήλωση σε νέες πολύ χαμηλές τιμές από το  Τεχνικό Γραφείο Κ. Βάλβης,

Σημειώνουμε ότι για τις λοιπές περιπτώσεις αυθαιρέτων κτισμάτων που δεν εμπίπτουν σ΄ αυτή την κατηγορία (Εξ ολοκλήρου αυθαίρετα κτίσματα ή αυθαίρετα αυτοτελή τμήματα κτίσματος), τα δικαιολογητικά που προσκομίζουν οι ενδιαφερόμενοι, είναι τα ίδια που προσκομίζουν για άλλες περιπτώσεις κτισμάτων π.χ.
   Μονοκατοικία  -  Πολυκατοικία , δηλαδή Πολεοδομικό έγγραφο, έγκριση της αρμόδιας ΔΟΥ κ.λ.π.Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να απευθυνθείτε στο  6947095879 για μια συνολική προσφορά  που θα περιλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών υπεύθυνα και αποτελεσματικά, την διαμεσολάβηση με την ΔΕΗ, ώστε να ηλεκτροδοτήσετε  πρώτη φορά το αυθαίρετο κτίσμα σας,  με ένα τηλεφώνημα χωρίς γραφειοκρατικά μπερδέματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου